Gibthai Training Center


วิธีการสมัครฝึกอบรมฯและสัมมนา

1. ก่อนการสมัครทุกครั้งกรุณาติดต่อสอบถามที่นั่งว่างจากคุณปพิชญา สกิดใจ ที่โทร. 085-1503100
2. ในกรณีที่นั่งการฝึกอบรบ/สัมมนาว่าง กรุณากรอกรายละเอียดการสมัครลงในใบสมัครเป็นตัวบรรจงให้ชัดเจน และถูกต้อง
3. โอนเงินค่าจองสิทธิ์การเข้าฝึกอบรม/สัมมนาจำนวน 500 บาท มายังชื่อบัญชี นางปพิชญา สกิดใจ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 807-2-21379-4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขารัชดาภิเษก ห้วยขวาง (กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอน ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเอง)
4. แจ้งข้อมูลการโอนเงินผ่านทางหน้าเว็ปเพจของศูนย์ฝึกอบรม/สัมมนาหรือที่ http://www.gibthai.com/training/schedule โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและแนบใบสำคัญการโอนเงินหลังจากที่โอนแล้วมา ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสมัคร เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์
5. ทางศูนย์ฝึกอบรมจะทำการแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าฝึกอบรม/สัมมนาไปยังผู้สมัครที่โอนเงินเรียบร้อยและส่งใบสำคัญการโอนแล้วตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
6. หลังการโอนเงินหากผู้สมัครไม่ได้รับโทรศัพท์ยืนยันสิทธิ์การเข้าฝึกอบรม/สัมมนา ภายใน 1 วันทำการ กรุณาติดต่อศูนย์ฝึกอบรม ที่โทร. 085-1503100
7. ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าฝึกอบรม/สัมมนาต้องแจ้งความประสงค์ให้ศูนย์ฝึกอบรมทราบอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม/สัมมนา ในกรณีที่แจ้งช้ากว่ากำหนดดังกล่าว ทางศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าจองสิทธิ์การเข้าฝึกอบรม/สัมมนาให้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น
8. เงินค่าจองสิทธิ์การเข้าฝึกอบรม/สัมมนา 500 บาท ทางศูนย์ฝึกอบรมจะทำการคืนกลับให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม/สัมมนา ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาจบหลักสูตรครบ 2 วัน ศูนย์ฝึกอบรมจะทำการคืนเงินค่าจองสิทธิ์ให้จำนวนครึ่งหนึ่งเท่านั้น
   

ข้อชี้แจง

1. ศูนย์ฝึกอบรมจะให้สิทธ์ในการเข้าฝึกอบรม/สัมมนาแก่ผู้ที่ทำการสมัครและส่งใบสำคัญการโอนเงิน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเรียงตามลำดับก่อน-หลัง จนกว่าจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม/สัมมนาจะครบตามจำนวนที่กำหนด มิใช่ลำดับกสรสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
2. ขอสงวนสิทธิ์การรับสมัครให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาสถาบันละ 2 หน่วยงาน (หน่วยงานละ 2 ท่าน) และทางศูนย์ฝึกอบรมจะพิจารณาให้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาในหัวข้อนั้นๆก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
3. กรณีที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาได้ สามารถส่งตัวแทนมาได้ในวันดังกล่าว โดยแจ้งให้ทางศูนย์ฝึกอบรมทราบล่วงหน้า ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาจะได้รับเงินจองสิทธิ์คืนเต็มจำนวนเมื่อจบหลักสูตร
4. ศูนย์ฝึกอบรมจะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาในภาคบรรยายและปฏิบัติ ครบหลักสูตร 2 วัน เท่านั้น
5. ในการยกเลิกการจัดการฝึกอบรม/สัมมนาในหัวข้อที่มีผู้สมัครน้อยเกินไป โดยจะได้แจ้งให้ผู้สมัครทราบอย่างน้อย 3 วัน-เวลาทำการก่อนการฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งนี้ผลการพิจารณาของศูนย์ฝึกอบรมถือเป็นที่สิ้นสุด
   

การชำระค่าจองสิทธ์การเข้าฝึกอบรม/สัมมนา :

  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขารัชดาภิเษก ห้วยขวาง ประเภท ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี นางปพิชญา สกิดใจ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 807-2-21379-4
  (กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอน ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเอง)
   

ติดต่อศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย

การลงทะเบียน : คุณปพิชญา สกิดใจ
Gibthai Training Center (ผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรม)
โทรศัพท์ 085-1503100
รายละเอียดการฝึกอบรม/สัมมนา : คุณช่อลัดดา ผิวเพชร
Gibthai Training Center Modulator
โทรศัพท์ 090-8942804
อีเมล์ / เว็บไซต์ : training@gibthai.com / http://www.gibthai.com/training/schedule


ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service