Gibthai Training Center


Gibthai Training Center หรือศูนย์ฝึกอบรมกิบไทยเป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบการจัดการประชุมในลักษณะ ของภาคบรรยายสลับกับภาคปฏิบัติการ รวมทั้งสัมมนาทางวิชาการ โดยมีวิทยากรรับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศและบุคลากรของบริษัทร่วมกันบรรยายและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างใกล้ชิด

นับเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่เราได้ก่อตั้ง Gibthai Training Center หรือศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย

โดยมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่เพื่อให้เป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบการจัดการประชุมในลักษณะขอ งภาคบรรยายสลับกับภาคปฏิบัติการที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมทั้งสัมมนาทางวิชาการ โดยมีวิทยากรรับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในแขนงนั้น ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ และบุคลากรของบริษัทร่วมกันบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยีอันทันสมัยGibthai Training Center

ยังมีการ ฝึกอบรมพื้นฐานปฏิบัติการ (Basic Laboratory Practice) เป็นรายบุคคลหรือ กลุ่มย่อยๆ ให้แก่ผู้ต้องการ ฝึกอบรมตามหัวข้อที่ต้องการ โดยทีมงาน Technical Support และ Gibthai Training Center จะเป็นผู้ให้ความรู้ และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติการ ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ทั้งนี้ หัวข้อการฝึกอบรมจะเป็นหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพตั้งแต่ระดับความรู้ พื้นฐานไปจนถึงระดับขั้นสูง โดยจะเน้นไปที่เทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วม ประชุมในอนาคต ตัวอย่างเช่น

- PCR & RT-PCR Techniques
- Cloning & Protein Expression Technology
- RNAi Technology
- Protein Detection Techniques
- Basic & Advance Techniques in Cell Culture
- Stem Cell Technology
- Molecular Pathology Detection
- Fermentation Techniques
- New Tool for RMAi Workflow
- Biosafety Awareness and Fume Hood
- Pipetting Techniques for Better Ergonimics and safety in your labศูนย์ฝึกอบรมกิบไทยกรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)

ตั้งอยู่ที่อาคาร กิบไทย ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องประชุมที่มี สิ่งอำนวยความสะดวกอัน
ทันสมัย สามารถรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง 70 ท่าน และห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 35 ท่าน

บริษัท กิบไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากส่วนภูมิภาค จึงได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมกิบไทยในอีก 3 สาขา

- ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทยเชียงใหม่ (Gibthai Training Center Chiangmai)
- ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทยหาดใหญ่ (Gibthai Training Center Hatyai)
- ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทยขอนแก่น (Gibthai Training Center Khonekean)

ซึ่งประกอบด้วย ห้องประชุมที่มีสิ่งอำนวยความ สะดวกอันทันสมัย เพื่อรองรับ ความต้องการ และขยายการให้ความรู้อย่างทั่วถึงประกอบด้วย ห้องประชุมเพื่อการประชุมภาคบรรยาย และห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือทางวิทยศาสตร์อันทันสมัย

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย กรุงเทพฯ
บริษัท กิบไทย จำกัด
44/6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร:(66)0 2274 8331#3515
มือถือ:(66) 085 1503100
แฟกซ์:(66) 02 693 0192

ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย เชียงใหม่
บริษัท กิบไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
อาคารชุดฮิลล์ไซด์ 3 เลขที่ 1 ซอย 8
ถนนนิมมานเหมินทร์
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร: (66) 0 5321 9818
แฟกซ์: (66) 0 5321 9866

ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย หาดใหญ่
บริษัท กิบไทย จำกัด สาขาภาคใต้
1050 หมู่ 3 ถนนสนามบิน-
ลพบุรีราเมศร์ ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร: (66) 0 7425 1185-88
แฟกซ์: (66) 0 7425 1222

ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย ขอนแก่น
บริษัท กิบไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
97 หมู่ที่ 12 ถนนเลี่ยงเมือง
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร: (66) 081 734 4700
แฟกซ์: (66) 091 575 4371

 

ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service