Gibthai Training Center


Course: นวัตกรรมของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (The innovations of microalgae cultivation by fermenter)

Schedule Date:23 เมษายน 2561

Location: ณ ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย บริษัท กิบไทย จำกัด สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Course Type: สัมมนา

Amount Seat: ผู้สมัครครบเต็มตามจำนวนแล้ว


รายละเอียด

เลื่อนการอบรม  
ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน เวลา 9.00 - 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : 20 ท่าน  (สำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 )
ค่าจองสิทธิ์การฝึกอบรม : 500 บาท / ท่าน
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินค่าจองสิทธิ์ จำนวน 500 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง
หลังการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์  เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์

(ในกรณีที่ท่านได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันในการฝึกอบรม/สัมมนาได้
และสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาจะยึดตามลำดับการส่งหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น มิใช่ลำดับการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์)
การโอนเงิน : ชื่อบัญชี นางปพิชญา สกิดใจ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 807-2-21379-4
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขารัชดาภิเษก ห้วยขวาง
(กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอน ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเอง)
การส่งหลักฐานการโอนเงิน : ส่งข้อมูล และหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้ที่
http://www.gibthai.com/training/payment

ทางบริษัทจะทำการตอบกลับไปเพื่อยืนยันการลงทะเบียน ผู้ที่ได้รับการตอบกลับเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม/สัมมนาได้
ติดต่อศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย 

การลงทะเบียน : คุณปพิชญา สกิดใจ
Gibthai Training Center (ผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรม)
โทรศัพท์ 085-1503100
รายละเอียดการฝึกอบรม/สัมมนา: คุณช่อลัดดา ผิวเพชร
Gibthai Training Center Modulator
โทรศัพท์ 090-8942804
อีเมล์ / เว็บไซต์ : training@gibthai.com
http://www.gibthai.com/training/schedule

ตารางการสัมมนา
วันที่ 23 เมษายน 2561

เวลา

หัวข้บรรยาย

09.00 – 09.30 .

ลงทะเบียน / เปิดงาน (Registration / Opening ceremony)

09.30 – 10.30 .

การพัฒนาและประยุกต์ใช้สาหร่ายขนาดเล็กทางด้านอุตสาหกรรม
(Development and application of microalgae for industry)

10.30 – 11.00 .

รับประทานอาหารว่าง

11.00 – 11.45 .

นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
(The innovations of microalgae cultivation by fermenter)

11.45 – 12.00 .

แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กทางด้านอุตสาหกรรม
(Knowledge sharing of microalgae development and applied for industry)

12.00 – 13.00 .

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 .

นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สาหร่าย และจุลินทรีย์
ด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพ Winpact
(Winpact’s fermenter innovations for mammalian, algae and microbial cultivation)

14.30 – 14.45 .

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.30 .

ถามตอบ/ ข้อเสนอแนะการพัฒนาเครื่อง Fermenter ยี่ห้อ Winpact
(Question & Developmental suggestions for Winpact fermenter)

15.30 – 16.15 .

สาธิตการใช้งานถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Fermenter demonstration)

16.15 - 16.30 .

ร่วมสนุกกับการแจกของที่ระลึก / ปิดงาน (Lucky draw / Closing ceremony)

วิทยากร
1. ศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์
อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. คุณ ศิรสิทธิ์ ศรีนวลปาน
นักวิจัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. คุณ ณัฐวุฒิ คงกล่อม
Technical Application Specialist (Fermenter and Cell Cultivation) บริษัท กิบไทย จำกัด
4. Mr. Carlos Velazquez
Sales Manager บริษัท Major Science ประเทศไต้หวัน


ขณะนี้จำนวนผู้สมัครได้ครบเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการฝึกอบรม/สัมมนาในเรื่องดังกล่าวกรุณาแจ้ง ชื่อ หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย เพื่อรวบรวมจำนวนผู้สนใจและพิจารณาเปิดการฝึกอบรม/สัมมนารอบใหม่ต่อไป ขอบคุณค่ะ

ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service