“ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว 3N Holding Group
และเติบโตไปพร้อมๆ กัน ”

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็น บริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้ วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร

กิบไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้บุคลากรทีศักยภาพและ พัฒนาเติบโตในสายงานเราจึงส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง“ กิบไทย ยังตอบแทน พนักงานที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้ ”

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

การประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุ

ทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน

ฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท

ท่องเที่ยวและ
งานเลี้ยงปีใหม่

เงินช่วยเหลือพนักงาน

โบนัสประจำปี


 ตำแหน่งทั้งหมด

IT Application Support (IT& Graphic Design)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุนให้บริการระบบ Business Solution : ERP , CRM , HRMi , MyAccount , Fix Assets , Email Service , Web Service System , Website และระบบไอทีอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 2. สนับสนุนให้บริการงานไอทีเบื้องต้น : Computer , Window , Software และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 3. ทดสอบระบบ UAT (User Acceptance Test) จากการ Implement & Customize ความต้องการของผู้ใช้งาน
 4. จัดหา/จัดซื้อระบบ-โปรแกรม หรือเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการทำงานของบริษัทใหม่ๆ
 5. จัดเก็บ/สำรองข้อมูลและกู้ข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
 6. จัดทำคู่มือ-สื่อการสอนการใช้งานระบบหรือโปรแกรมต่างๆและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน
 7. ประสานงานกับบริษัทหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ตามงานระบบไอทีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. ระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนงานระบบ ERP-งานบัญชี(เป็นหลัก), ระบบ Accounting(เป็นหลัก), ระบบการขาย CRM และ ระบบที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบ อย่างน้อง 1 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ด้านเทคนิค/การใช้งานระบบ ERP , Accounting ,CRM
 5. มีความรู้ด้านเทคนิค/การใช้งานระบบงานไอที Computer, Window, OS, Software, Website, Technology Platform
 6. สามารถวิเคาระห์ปัญหา/การแก้ไขปัญหา และสื่อสารงานได้ดี
 7. มีความรับผิดชอบ
 8. มีความอดทน รักงานบริการ และเข้าใจการทำงานสนับสนุนผู้ใช้งาน
 9. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 


เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง Booth / Event / Exhibition (3N Holding Group)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบงานโครงสร้าง Event หรือ Exhibition ตามโจทย์ที่ได้รับ ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้
 • ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อร่วมกันควบคุมงานก่อสร้างให้ดำเนินไปตามแผนงาน
 • ควบคุมดูแลงานติดตั้ง รื้อถอน และจัดเก็บโครงสร้างบูธ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ของบริษัท
 • ทำสต็อค / ดูแล / ตรวจสอบ / ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ออกบูธ และอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 • ติดต่อประสานงานและสื่อสารกับทีมงานแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท
 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป สาขาโยธา การบริหารงานก่อสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆที่้เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto CAD, SketchUp หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานนอกเวลางาน หรือออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถขับรถกระบะ / รถตู้ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานแสดงสินค้า, งานตกแต่งจะได้รับการพิจารณาเป็นเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

Product Marketing Executive (3N Holding Group)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • วางแผน และจัดทำโปรโมชั่นสินค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัท
 • ดูแล และจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น ใบปลิว, โบรชัวร์, โปสเตอร์ธงโรลอัพจดหมายอิเล็คทรอนิก รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทั้งช่องทาง Online และ Offline
 • ออกแบบ และตรวจสอบข้อความ artwork และ keyword ต่างๆ ให้ถูกต้อง สร้างสรรค์ สวยงาม ดึงดูดใจ และสามารถสื่อสารให้สอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลของแต่ละกิจกรรมแต่ละครั้ง ทั้งปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • ติดต่อประสานงานและสื่อสารกับทีมงานแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท
 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบสื่อ เพื่อมอบหมายงาน และประสานงานกับ Graphic Designer
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทำงานเป็นทีมได้ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 •  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

 

 


Sales Executive (Industry Market)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลเขตขายของตัวเอง
 • หาข้อมูลลูกค้าใหม่
 • นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองใช้
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย
 • จัดทำตารางการเดินทาง
 • เยี่ยมลูกค้า นำเสนอโปรโมชั่นสินค้า
 • เสนอขสยสินค้า
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง / ชาย อายุระหว่าง 21-30ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา ตรี /โทสาขา วท.บ.จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีอาหาร
 • เน้นการขายสินค้าในตลาดอุตสาหกรรม ห้องแลป qc,qa และ r&d
 • หากมีประสบการณ์จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถ ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

เจ้าหน้าบัญชี (บัญชี)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บันทึกสินทรัพย์
 • คำนวนค่าคอมมิทชั่นของ Sale
 • บันทึกต้นทุนต่างประเทศ
 • การทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้ คอมพิวเตอร์ อยู่ในเกณฑ์ดี
 • ผ่านการใช้โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปจะพิจารณาพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดอทน และทนแรงกดดันได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี


X