Product Articles

Life Science

BacMam Technology

BacMam Technology เป็นเทคนิคการนำส่งยีนเข้าสู่เซลล์ด้วย Baculovirus ซึ่งเป็นไวรัสจากเซลล์แมลง โดยไวรัสจะทำหน้าที่เป็นพาหะในการนำส่งและการแสดงออกยีนในเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้คุณสามารถทำการทดลองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว และมีผลการทดลองที่มีคุณภาพสูง ด้วยข้อดีต่างๆ ดังนี้

 • มีประสิทธิภาพในการถ่ายโอนยีน (Transduction) สูง ไม่ว่าจะทำการทดลองในกลุ่มเซลล์เพาะเลี้ยง รวมไปถึง primary cells และ stem cells ด้วย
 • มีความปลอดภัย เนื่องจากไม่มีการเพิ่มจำนวนไวรัสในเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จึงไม่เกิดการก่อโรคหรือทำลายเซลล์
 • สามารถเก็บ pre-transduced cells ไว้ในสภาวะแช่แข็งได้ ทำให้พร้อมต่อการทำการทดลองตลอดเวลา
 • เพิ่มความรวดเร็วในการทำการทดลอง เนื่องจากไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาในการเลี้ยงเซลล์เพื่อพัฒนาให้เป็น stable cell line

กลไกการส่งถ่ายยีนโดยอาศัยเทคโนโลยี BacMam

กระบวนการส่งถ่ายยีนเข้าสู่เซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยอาศัยอนุภาคของ BacMam ซึ่งจะเข้าสู่เซลล์โดยกระบวนการ endocytosis จากนั้นยีนจะถูกปล่อยออกมาและเคลื่อนที่เข้าสู่นิวเคลียส เข้าสู่กระบวนการถอดรหัส (transcription) และการแปลรหัส (translation) เพื่อสังเคราะห์โปรตีนต่อไป (รูปที่ 1) การแสดงออกของยีนเป้าหมายจะสามารถเกิดขึ้นภายใน 4–6 ชั่วโมง และอยู่ในระดับที่สูงสุดภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังการส่งถ่ายยีน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการส่งถ่ายยีน ประเภทของเซลล์และอัตราการแบ่งเซลล์ด้วย

รูปที่ 1 แสดงกลไกการส่งถ่ายยีนโดยอาศัยเทคโนโลยี BacMam

ขั้นตอนการใช้งาน BacMam

คุณสามารถใช้ BacMam ในขั้นตอนการทำงานปกติเช่นเดียวกับรีเอเจนต์อื่นๆ ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ และสามารถใช้ได้ทั้งในกลุ่มของเซลล์ยึดเกาะ (adherent cells) และกลุ่มของเซลล์แขวนลอย (suspension cells) โดยเริ่มจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ให้พร้อมในการส่งถ่ายยีน จากนั้นเติม BacMam reagent ลงไปยังเซลล์ นำไปบ่มเลี้ยงและทดสอบการแสดงออกต่อไป (รูปที่ 2) การส่งถ่ายยีนด้วยเทคนิคดังกล่าวมีประสิทธิภาพและสามารถทำซ้ำได้ในเซลล์เพาะเลี้ยงทั่วไปหลากหลายชนิด รวมถึงเซลล์ปฐมภูมิ (primary cells) และเซลล์ต้นกำเนิด (stem cells) ด้วย

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการใช้งาน BacMam

หลักการของ BacMam จะช่วยให้คุณสามารถทำการส่งถ่ายยีนเข้าสู่เซลล์ในปริมาณมากได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ เซลล์ที่ผ่านการส่งถ่ายยีนแล้วสามารถแบ่งเก็บและแช่แข็งไว้เพื่อใช้ในภายหลังได้ ทำให้เซลล์พร้อมรองรับการทดสอบด้วยวิธีต่างๆ เมื่อคุณต้องการ โดยที่เซลล์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำการวิเคราะห์ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการ thaw

BacMam ได้รับการพัฒนาการผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยออกแบบให้สามารถพร้อมใช้งานได้ทันที มาพร้อมกับน้ำยาให้คุณได้เลือกใช้งานหลากหลายชนิดเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในงานวิจัยของคุณ

BacMam Reagents

 • CellLights Reagents
 • Premo™ FUCCI Cell Cycle Sensor
 • Premo™ Cameleon
 • Premo™ Halide
 • Ion Channels
 • BacMam-enabled Cellular Assays
 • Kinase Bacmam Reagents

BacMam Technology จะทำให้ระบบการส่งถ่ายยีนในงานวิจัยของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้คุณสามารถสร้างแบบจำลองเซลล์ที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยของคุณ โดยใช้ BacMam เพื่อติดฉลาก organelles ด้วยโปรตีนฟลูออเรสเซนต์เป้าหมาย

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/363VE1y หรือติดต่อแผนก Technical support e-mail: TAS@3nholding.com หรือฝ่ายงาน Life Science product โทร 022748331


X