Product Articles

Life Science

Invitrogen™ Premo™ FUCCI Cell Cycle Sensor (BacMam 2.0)

PremoTM FUCCI Cell Cycle Sensor เป็นส่วนหนึ่งของ BacMam Reagent ซึ่งใช้ในเทคนิคการนำส่งยีนเข้าสู่เซลล์ด้วย Baculovirus ซึ่งเป็นไวรัสจากเซลล์แมลง โดยไวรัสจะทำหน้าที่เป็นพาหะในการนำส่งและการแสดงออกยีนในเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยออกแบบมาพร้อมกับน้ำยาให้คุณได้เลือกใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในงานวิจัยของคุณ โดยใช้ BacMam เพื่อติดฉลาก organelles ด้วยโปรตีนฟลูออเรสเซนต์เป้าหมาย

PremoTM FUCCI Cell Cycle Sensor มาพร้อมกับฟลูออเรสเซนส์จำนวน 2 สี และทำหน้าที่ในการตรวจวัดขั้นตอนของวัฏจักรเซลล์และการแบ่งเซลล์ โดยวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ เครื่อง flow cytometer และ high-content imaging ซึ่งสินค้าถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่าย และสามารถใช้ได้กับเซลล์เพาะเลี้ยงทั่วไปหลากหลายชนิด รวมถึงเซลล์ปฐมภูมิ (primary cells) และเซลล์ต้นกำเนิด (stem cells) ด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีความแม่นยำสูง เนื่องจากใช้ตรวจวัดวัฏจักรเซลล์โดยการติดตามการแสดงออกด้วย GFP ซึ่งเป็นฟลูออเรสเซนส์สีเขียว และ RFP ซึ่งเป็นฟลูออเรสเซนส์สีแดง โดยตรวจวัดในเซลล์ทุกเซลล์ ทำให้ได้ข้อมูลหรือผลการทดลองที่แม่นยำขึ้น
  • มีประสิทธิภาพในการส่งถ่ายยีนสูง โดยมีประสิทธิภาพในการส่งถ่ายยีนมากกว่า 90% ในเซลล์เพาะเลี้ยงทั่วไปหลากหลายชนิด รวมถึงเซลล์ปฐมภูมิ (primary cells) เซลล์ต้นกำเนิด (stem cells) และเซลล์ในระบบประสาท
  • มีความรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยคุณสามารถเติม Premo™ FUCCI Cell Cycle Sensor ลงไปในเซลล์ที่เลี้ยงไว้ จากนั้นบ่มข้ามคืนและสามารถนำไปวิเคราะห์ได้ทันที
  • มีความปลอดภัย เนื่องจากน้ำยาในระบบของ BacMam ไม่สามารถเพิ่มจำนวนไวรัสในเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จึงไม่เกิดการก่อโรค และเหมาะสมกับการทำงานด้วย biosafety level 1 (BSL)

Premo™ FUCCI เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความไวและความแม่นยำสูงในงานทดลองที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฏจักรของเซลล์ หรือ cell differentiation หรืองานทดลองที่เกี่ยวกับการทดสอบสารต้านมะเร็งที่มีกลไกเป้าหมายเกี่ยวข้องกับการหยุดวัฏจักรของเซลล์ (cell cycle arrest) โดยมีประสิทธิภาพการส่งถ่ายยีนและการแสดงออกของโปรตีนสูง ทำให้คุณสามารถจัดการการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวัฏจักรของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานเพียงเติมลงไปในอาหารเลี้ยงเซลล์และบ่มข้ามคืนแล้วนั้น Premo™ FUCCI ยังง่ายต่อการติดตามและวิเคราะห์ผลการทดลองด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสีฟลูออเรสเซนส์จะสัมพันธ์กันกับระยะการแบ่งเซลล์ที่เกิดขึ้น โดยเซลล์ที่อยู่ในระยะ G1 จะมีสีแดง และจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อเข้าสู่ระยะ G1/S จากนั้นเมื่อเข้าสู่ระยะ S, G2 และ M จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

หลักการทำงานของ PremoTM FUCCI Cell Cycle Sensor

รูปที่ 1 แสดงแผนผังในการเปลี่ยนแปลงของสีฟลูออเรสเซนส์เมื่อใช้PremoTM FUCCI Cell Cycle Sensor

Premo™ FUCCI ใช้ติดตามวัฏจักรของเซลล์โดยการตรวจวัดการเกิด ubiquitination หรือกลไกการย่อยโปรตีน โดยตรวจวัดโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ cell cycle สองชนิดและใช้ฟลูออเรสเซนส์ที่มีสีแตกต่างกัน 2 สีได้แก่ geminin-GFP มีสีเขียว และ Cdt1-RFP ซึ่งมีสีแดง โปรตีนดังกล่าวมีการแสดงออกที่แตกต่างจำเพาะในแต่ละระยะของการแบ่งเซลล์ ในช่วงที่เกิดวัฏจักรของเซลล์จะมีการสลายโปรตีนบางชนิดเพื่อทำให้เข้าสู่ระยะถัดไปของการแบ่งเซลล์ โดยเอนไซม์ E3 ligases จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายโปรตีนสองชนิดดังกล่าวและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับโปรตีนในช่วงของการเกิดวัฏจักรของเซลล์ ในช่วงของระยะ G1 โปรตีน geminin-GFP จะถูกย่อยไปทำให้สามารถตรวจวัด Cdt1-TagRFP ในนิวเคลียสซึ่งมีสีแดง จากนั้นเมื่อเข้าสู่ระยะ S, G2 และ M โปรตีน Cdt1-TagRFP จะถูกย่อยไปทำให้สามารถตรวจวัด Cdt1-TagRFP ในนิวเคลียสซึ่งมีสีเขียว ส่วนในระยะ G1/S transition ระดับของโปรตีน Cdt1ลดลง และระดับของ geminin เพิ่มขึ้น ในระยะนี้จึงทำให้เกิดการแสดงออกของโปรตีนทั้งสองชนิดและนิวเคลียสเซลล์ที่อยู่ในระยะนี้จึงเป็นสีเหลือง (รูปที่ 1) การเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดขึ้นทำให้สามารถติดตามและอธิบายการเกิดวัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ได้อย่างชัดเจน

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/P36237?SID=srch-srp-P36237#/P36237?SID=srch-srp-P36237 หรือติดต่อแผนก Technical support e-mail: TAS@3nholding.com หรือฝ่ายงาน Life Science product โทร 022748331


X