Product Articles

Laboratory

ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับตรวจสอบโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

           โรคติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (Coronavirus Disease 2019; COVID-19) เดิมเรียกว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) พบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และขณะนี้มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน (อ้างอิงข้อมูลจาก: คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-10) ทางห้องปฏิบัติการ SARS-CoV-2, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)

       เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคที่อุบัติใหม่และมีความอันตรายต่อมนุษยชาติสูง โดยการตรวจสอบวินิจฉัยโรค จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน ได้แก่

  1. ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง
  2. ตู้ชีวนิรภัยระดับ 2 สำหรับคัดแยกเชื้อ (BSC class IIA2)
  3. ตู้เตรียมตัวอย่าง (PCR cabinet) สำหรับตรวจสอบวินิจฉัยโรคด้วยวิธี Real-time PCR
  4. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

ลำดับ

รายการ

ยี่ห้อ

รุ่น

1

ตู้เย็น 4 องศา

Haier

HYC-290, HYC-390

ตู้แช่แข็ง -40 องศา

Haier

DW-40L262, DW-40L508

ตู้แช่แข็ง -80 องศา

Haier

DW-86L490J, DW-86L578

2

BSC class IIA2

Airtech

BSC1303, 1304

3

PCR cabinet

Top air

PCR-060-HEPA

4

Autoclave

Zealway

GR60DA – FD100R

ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง

ตู้ชีวนิรภัยระดับ 2 สำหรับคัดแยกเชื้อ (BSC class IIA2)

ตู้เตรียมตัวอย่าง (PCR cabinet) สำหรับตรวจสอบวินิจฉัยโรคด้วยวิธี Real-time PCR

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

บทความโดย: ณัฐวุฒิ คงกล่อม
ตำแหน่ง Product Application Specialist Manager


X